تبلیغات
پژوهش

آقای محمدهادی تسلیمیان
کارشناس پژوهش

شرح وظایف کارشناس پژوهشی
1) انجام امور دفتری مرتبط با فعالیت‌‌‌های پژوهشی (صدور نامه، بایگانی، فعالیت‌‌‌های اتوماسیونی، تماس و...)؛
2) پیگیری و اجرای کلیه امور مرتبط با پایان نامه از آغاز تا پایان (ثبت موضوع، هماهنگی با اساتید راهنما، داور، مشاور، تطبیق موضوع، برگزاری جلسات مرتبط و ..)؛
3) همکاری در برگزاری همایش‌‌ها و سمینار‌‌‌های مرتبط و نیز پیگیری‌‌‌های لازم در برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده و ارتباطات موثر درو ن سازمانی و همکاری‌‌‌های علمی با دانشجویان و کادر اجرایی؛
4) رسیدگی به کلیه امور پژوهشی دانشجویان، مجلات، مقالات و ... و همکاری در برگزاری همایش‌‌ها و ... ؛
5) هماهنگی امور کتابخانه با مسئولین دانشکده‌ها و کتابخانه مرکزی؛
6) اجرای آیین نامه‌‌‌های لازم جهت استفاده از کتب و مجلات و اداره کتابخانه؛
7) پیگیری امور مربوط به دریافت روزنامه‌ها و مجلات و رفع نواقص احتمالی و پاسخگویی به مراجعین؛
8) هماهنگی لازم جهت تامین اعتبار بودجه خرید کتاب با حسابداری؛
9) ساماندهی امور مربوط به اهدای منابع اطلاعاتی، سامانه پارس آذرخش، فهرست منابع، رده بندی‌‌ها و ....؛
10) اجرای دقیق نرم افزار‌‌های موجود و بهرهمندی از تمامی ظرفیت‌‌های سامانه‌ها (اتوماسیون، گلستان، پارس آذرخش و...)؛
11) حضور در نمایشگاه‌‌های کتاب و ارتباط با ناشران و فروشندگان و کارگزاران جهت خرید مواد موردنظر؛
12) نیازسنجی حوزه پژوهش و کتابخانه و ثبت درخواست‌‌ها از دانشجویان و اساتید؛
13) اولویت بندی نیاز‌ها با توجه به تنظیم بودجه و ایجاد تعادل موضوعی مجموعه کتابخانه؛
14) آمار گیری و گزارش از سیستم امانت و منابع و ارائه آمار؛
15) انجام سایر امور محوله و ارجاعی از سوی مقام مافوق.

مسیر جاری :