تبلیغات
معرفی اعضاءهیت علمی

حجت السلام و المسلمین دکتر محمد محقق
بورسیه تمام وقت
معاون آموزش و پژوهش
دکترای علوم قرآن و حدیث

آقای دکتر رضا سعادت نیا
عضو هیت علمی تمام وقت
دکترای علوم قرآن و حدیث
مدیر گروه علوم قرآنی

خانم دکتر نفیسه آذربایجانی
بورسیه نیمه وقت
دکترای علوم قرآن و حدیث

مسیر جاری :