تبلیغات
حفاظت فیزیکی

شرح وظایف حفاظت فیزیکی
1) تامین ایمنی فضای کالبدی (داخل مجموعه، تاسیسات، کلاس‌‌ها و...)؛
2) کنترل تردد کارکنان، ارباب رجوع و خودروها؛
3) همکاری لازم در تامین حفاظت کلیه جلسات گردهمایها؛
4) پیگیری و انجام اموری که از مقام مافوق ابلاغ شده است. (پاسخ گویی به تلفن و....)؛
5) انجام سایر امور محوله و ارجاعی از سوی مقام مافوق.

آقای حسین رجبیان
حفاظت فیزیکی

آقای عباس حقیقی
حفاظت فیزیکی

آقای حامد نوروزیان
حفاظت فیزیکی

مسیر جاری :