تبلیغات
مالی

آقای سعید رمضانی
کارشناس مالی

شرح وظایف کارشناس اداری و مالی
1) پیگیری مکاتبات صادره و وارده و پاسخ‌‌های مرتبط تا حصول نتیجه؛
2) پاسخگویی به تلفنها،هماهنگی جلسات، تنظیم صورتجلسات و امور محوله از سوی معاونت؛
3) پیگیری‌‌‌های اداری مربوط به ورود و خروج پرسنل و سازماندهی امور مربوطه به آن (محاسبات اضافه کار، صدور احکام ماموریت و مرخصی و سازماندهی روند آن)؛
4) پیگیری پرداخت کمک هزینه‌‌‌های ازدواج، عائله مندی و .... بر اساس آیین نامه‌‌‌های مربوطه؛
5) پیگیری طرح‌‌‌های عمرانی دانشکده‌ها، تشکیل پرونده، و اجرای برنامه‌‌‌های ابلاغی؛
6) ارائه تسهیلات لازم به کارمندان (مزایا، خرید، امور رفاهی کارکنان و ...)؛
7) نظارت،کنترل،نگهداری و تعمیر فضا‌‌های فیزیکی از جمله اطفاء حریق،تهویه‌ها، آسانسور و ....؛
8) خرید کالا‌ها و تجهیزات (سرمایه ای و مصرفی)؛
9) دریافت و پرداخت هزینه‌‌‌های عمومی و امور تنخواه گردان؛
10) نگهداری، تعمیر و بازسازی کالا‌ها و وسایل مصرفی،ماشینی و سرمایه ای؛
11) پیگیری و انجام امور بایگانی و اداری مالی؛
12) مدیریت انبار (ورود و ترخیص کالا)؛
13) پیگیری‌‌‌های لازم امور انبارداری، تدارک و خدمات عمومی؛
14) پیگیری بر وصول اعتبارات و بودجه‌‌‌های مصوب طبق ردیف بودجه؛
15) رسیدگی و ساماندهی اسناد مالی دانشکده؛
16) پیگیری حساب‌‌‌های دریافتی و پرداختی؛
17) صدور اوراق حسابداری، اسناد و ثبت و نگهداری آنها؛
18) ثبت صورت حساب اموال رسیده به دانشکده و امور مربوطه آن؛
19) بایگانی و ساماندهی اسناد، اوراق حسابداری و پیگیری‌‌های امور مربوطه به آن؛
20) اجرای دقیق نرم افزار‌های موجود و بهرهمندی از تمامی ظرفیت‌های سامانه‌ها (اتوماسیون، گلستان، پارس آذرخش و...)؛
21) 4 انجام سایر امور محوله و ارجاعی از سوی مقام مافوق.

مسیر جاری :