تبلیغات
کارشناس حراست

شرح وظایف کارشناس حراست
1) تعیین صلاحیت کارکنان؛
2) اشراف امنیتی بر کارکنان؛
3) پیگیری صدور کارت شناسایی؛
4) فعال نمودن دبیرخانه محرمانه؛
5) فراهم نمودن برگزاری جلسات توجیه امنیتی؛
6) تامین امنیت مراسم، همایش‌‌ها و ...؛
7) اجرای دستورالعمل‌‌های حفاظتی؛
8) ارائه خدمات مشورتی امنیتی؛
9) انجام سایر امور محوله و ارجاعی از سوی مقام مافوق.

مسیر جاری :