تبلیغات
معاونت توسعه مدیریت و منابع

آقای دکتر مهدی اثنی عشران
معاون توسعه مدیریت و منابع

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع
1) اجرای قوانین ، آئین نامه‌‌‌های اداری و استخدامی صادره از ستاد؛
2) اجرای امور مربوط به ادارات کارگزینی دبیرخانه و اداره حفاظت فیزیکی؛
3) رسیدگی و کنترل اطلاعات و مدارک پرسنلی و اداری واصله از سایر بخش‌‌ها و کارشناسان؛
4) ارائه پیشنهاد‌‌های لازم در زمینه مقررات استخدامی و طبقه بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها؛
5) شرکت درجلسات متشکله حوزه معاونت اداری و مالی مدیران، شورا دانشگاه و...؛
6) تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد و نظارت بر استخدام کارکنان جدید از طریق پیشنهاد به ستاد و هیات اجرایی جذب منابع انسانی؛
7) انجام اجرای امور مختلف رفاهی کارکنان دانشکده و تهیه و تنظیم طرح‌‌‌های مربوطه ؛
8) برآورد میزان ملزومات و ابزار لازم کار اداری و نظارت بر توزیع آن‌ها ؛
9) نظارت بر کیفیت اجرا و اطلاع رسانی مربوط به امور ارتقاء شغلی کارکنان ، پرداخت فوق العاده‌‌ها ، اضافه کاری و کسرکار و غیره؛
10) مشاوره، اجرا، نظارت، پشتیبانی و مدیریت پروژه‌‌‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌‌های اطلاعات مدیریت در سطح دانشکده؛
11) مشاوره و پشتیبانی امور سخت افزاری و نرم افزار‌‌های کاربردی دانشکده؛
12) پشتیبانی فنی امور مرتبط با آموزش‌‌های الکترونیکی؛
13) همکاری با طرح‌‌های پژوهشی حوزه IT و همایش‌‌های دانشکده؛
14) مشاوره فنی با مراکز فناوری اطلاعات استان و کشور؛
15) انجام فعالیت‌‌‌های لازم از قبیل همکاری و هماهنگی در خصوص شورا‌‌های مرتبط با این حوزه (انفورماتیک، اداری مالی و..)؛
16) ارائه پیشنهاد به منظور سیاست گذاری و تعیین سطوح دسترسی تولید آمار و اطلاعات و تحلیل آن در سطح دانشکده؛
17) تهیه کلیه گزارش‌‌‌های آماری (مربوط به اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان) دانشکده؛
18) نظارت بر امور حفاظت فیزیکی و خدمات عمومی کارکنان دانشکده؛
19) نظارت براجرای دقیق نرم افزار‌‌های موجود و بهرهمندی از تمامی ظرفیت‌‌های سامانه‌ها (اتوماسیون، گلستان، پارس آذرخش و...)؛
20) انجام سایر امور محوله و ارجاعی از سوی مقام مافوق.

مسیر جاری :