تبلیغات
مسئول دفتر و روابط عمومی و دبیرخانه دانشکده

آقای مجتبی میرزاخانی
مسئول دفتر و روابط عمومی و دبیرخانه دانشکده

شرح وظایف مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه دانشکده
1) انجام امور اداری و دفتری؛
2) نظارت و پیگیری امور مرتبط به حوزه کاری؛
3) دریافت مکاتبات دانشکده و صدور ابلاغ کلیه مکاتبات ، دستورات و نظرات؛
4) تهیه و تنظیم صورتجلسات شورا‌ها و کمیته‌هایی که در محدوده تشکیلات و حوزه ریاست دانشکده تعیین می‌گردد؛
5) راهنمایی ارباب رجوع رئیس دانشکده و هدایت آن‌ها به واحد‌‌های مربوطه؛
6) راهنمایی و پاسخگویی مراجعه کنندگان؛
7) بایگانی و نگهداری اسناد ومدارک؛
8) ابلاغ دستورات ریاست و پیگیری تاوصول نتیجه؛
9) پیگیری برنامه جلسات، کمیسیون‌‌ها وتهیه و تنظیم صورتجلسات و نیز پیگیری مصوبات؛
10) تهیه و ارائه گزارش از رویداد‌ها ومسائل مهم روزانه جهت ارائه به ریاست؛
11) پیگیری امور مرتبط با برگزاری مراسمات و اطلاع رسانی واطلاع یابی از کلیه فعالیت‌ها؛
12) همکاری با سایر بخش‌‌ها در انجام برنامه‌‌‌های مشترک؛
13) پیگیری امور مرتبط با فعالیت‌‌‌های ارتباطات عمومی و رسانه و انجام کلیه امور مرتبط با این حوزه؛
14) انجام سایر امور محوله و ارجاعی از سوی مقام مافوق.

مسیر جاری :