تبلیغات
کتابخانه

خانم لیلا قصابی
کارشناس کتابخانه

شرح وظایف کارشناس کتابخانه
1) هماهنگی امور کتابخانه با مسئولین دانشکده‌ها و کتابخانه مرکزی؛
2) اجرای آیین نامه‌‌‌های لازم جهت استفاده از کتب و مجلات و اداره کتابخانه؛
3) پیگیری امور مربوط به دریافت روزنامه‌ها و مجلات و رفع نواقص احتمالی و پاسخگویی به مراجعین؛
4) هماهنگی لازم جهت تامین اعتبار بودجه خرید کتاب با حسابداری؛
5) ساماندهی امور مربوط به اهدای منابع اطلاعاتی، سامانه پارس آذرخش، فهرست منابع، رده بندی‌‌ها و ....؛
6) اجرای دقیق نرم افزار‌‌های موجود و بهرهمندی از تمامی ظرفیت‌‌های سامانه‌ها (اتوماسیون، گلستان، پارس آذرخش و...)؛
7) حضور در نمایشگاه‌‌های کتاب و ارتباط با ناشران و فروشندگان و کارگزاران جهت خرید مواد موردنظر؛
8) نیازسنجی حوزه پژوهش و کتابخانه و ثبت درخواست‌‌ها از دانشجویان و اساتید؛
9) اولویت بندی نیاز‌ها با توجه به تنظیم بودجه و ایجاد تعادل موضوعی مجموعه کتابخانه؛
10) آمار گیری و گزارش از سیستم امانت و منابع و ارائه آمار؛
11) انجام سایر امور محوله و ارجاعی از سوی مقام مافوق.

مسیر جاری :