تبلیغات
معرفی اعضاءهیت علمی

حجت السلام و المسلمین دکتر محمد محقق
عضو هیت علمی تمام وقت
دکترای علوم قرآن و حدیث

آقای دکتر رضا سعادت نیا
عضو هیت علمی تمام وقت
دکترای علوم قرآن و حدیث

آقای دکتر مجتبی قربانیان
عضو هیت علمی تمام وقت
دکترای علوم قرآن و حدیث

خانم دکتر نفیسه آذربایجانی
عضو هیت علمی تمام وقت
دکترای علوم قرآن و حدیث مدیر گروه علوم قرآنی

مسیر جاری :